Regulamin wypożyczalni Przypalfrana

REGULAMIN NAJMU SAMOCHODÓW WYPOŻYCZALNIA PRZYPALFRANA.pl Sp. z o.o.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez wynajmującego z najemcami w ramach prowadzonej przez wynajmującego działalności gospodarczej.
2.Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba, że umowa stanowi inaczej. 3.Regulamin stanowi integralną część umowy najmu.
4.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu, a treścią umowy najmu zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu najmu.
§ 2 WYNAJMUJĄCY
Wynajmujący jest prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przypalfrana.pl z siedzibą Gdynia, Władysława IV 43 NIP: 5862404399, REGON: ​528275053 KRS ​0001098463.
§ 3 NAJEMCA I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KIEROWANIA POJAZDEM
1.Najemcą samochodu może być: a.osoba fizyczna, która jednocześnie: ukończyła 18 lat;
posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy kategorii odpowiedniej do prowadzenia wynajętego pojazdu;
posiada ważny dowód osobisty lub ważny polski paszport;
uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
4.Wynajęty samochód nie może być podnajęty, odstąpiony czy oddany do używania innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego. Samochód nie może również zostać oddany przez najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
5.Udzielenie przez wynajmującego innej
osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych regulaminem. 6.Najemca odpowiada solidarnie za szkody wyrządzone przez osoby, którym umożliwił korzystanie z pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, w tym osobę uprawnioną do kierowania pojazdem.
§4 ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY I OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KIEROWANIA POJAZDEM
1.Najemca i osoba upoważniona do kierowania pojazdem zobowiązana jest do: a.przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
b.posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego;
c.korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu; d.zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu i uruchamianie alarmów oraz blokad, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków, w miarę możliwości pozostawianie pojazdu na parkingu strzeżonym/posesji zamykanej); e.każdorazowo po zakończeniu jazdy – zabezpieczenia kompletu kluczyków poza samochodem;
f.wykonywania we własnym zakresie i własnym kosztem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, a także prawidłowego działania świateł); g.stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3;
c.dokonywania w wynajętym samochodzie zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz jakichkolwiek przeróbek (w tym m. in. ingerencji w stan licznika kilometrów czy prób demontażu, wymiany lub zmiany części w wynajmowanym pojeździe); d.przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić wynajmującego na stratę czasu
i koszty zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;
e.przewożenia materiałów żrących, brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa; f.używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych, w sposób powodujący przyśpieszone zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego; g.prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości;
h.palenia tytoniu w pojeździe, przewożenia zwierząt, oraz innych istot żywych jak również zabitych ludzi, bądź padliny .
i.mycia pojazdu w myjniach automatycznych; j.używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach i torach wyścigowych.
k.używania pojazdu do nauki jazdy; l.wykonywania pojazdem zarobkowego przewozu osób lub rzeczy;
m.oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lubinformacyjnymi;
n. jazdy pojazdem powyżej 140 km/h.
o. wykorzystać pojazdu do działań przestępczych .
przedłoży wynajmującemu wydruk z CEIDG jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej;
b.osoba prawna
§ 5 WYNAJMUJĄCEGO
ZOBOWIĄZANIA
lub jednostka 331 k.c., której reprezentant zawierający umowę najmu w jej
organizacyjna z art.
Wynajmujący zobowiązuje się do:
a.przekazania najemcy pojazdu w dobrym stanie technicznym i wizualnym, posiadającego w pełni sprawne, prawidłowo działające instalacje i wyposażenie;
b.przekazania najemcy pojazdu z ważnymi okresowymi badaniami technicznymi, uprawniającymi do korzystania z pojazdu, co najmniej w okresie trwania umowy najmu; c.ubezpieczenia przedmiotu najmu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz na żądanie najemcy udostępnienia mu Ogólne warunki ubezpieczeń mające zastosowanie do tej umowy.
§ 6 ZAWARCIE UMOWY NAJMU
1.Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez wynajmującego i najemcę umowy najmu samochodu, której integralną część stanowi niniejszy regulamin.
2.Warunkiem zawarcia umowy najmu samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 3.Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu. Bieg okresu najmu rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami
imieniu jednocześnie: ukończył 18 lat;
posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy kategorii odpowiedniej do prowadzenia wynajętego pojazdu;
posiada ważny dowód osobisty lub ważny polski paszport;
przedłoży informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy najmu.
2.Osobą uprawnioną do
samochodem może być osoba, jednocześnie: ukończyła 18 lat;
posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy kategorii odpowiedniej do prowadzenia wynajętego pojazdu;
posiada ważny dowód osobisty lub ważny polski paszport;
została wymieniona w umowie najmu jako kierowca.
3.Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez najemcę lub osobę uprawnioną do kierowania pojazdem wymogów wskazanych odpowiednio w ust. 1 lub 2, wynajmujący będzie
h.utrzymywania
czystości;
i.zachowania
firmowych wynajmującego na wynajętym samochodzie.
2.Najemcy
kierowania pojazdem zabrania się narażania pojazdu na wszelkie uszkodzenia i jego eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, w szczególności:
a.holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym pojazdem, a także uruchamiania i popychania innych pojazdów;
b.przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy;
kierowania
która
samochodu wszystkich
w należytej oznaczeń
i osobie
upoważnionej do
1|Strona

określonymi w umowie, chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku niezgodności dat z protokołem zdawczoodbiorczym, za czas trwania najmu uważa się daty faktycznego odbioru oraz zdania wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu.
4.Wynajmujący oświadcza, że wynajęty samochód jest czysty, sprawny, kompletny i w pełni wyposażony i znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że przekazuje go najemcy z jednym kompletem kluczyków. najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem samochodu w chwili jego odbioru. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące pojazdu powinny zostać zgłoszone wynajmującemu w momencie jego wydania najemcy oraz naniesione do protokołu wydania pojazdu.
5.Złożenie podpisu przez najemcę na ww. protokole oraz na umowie najmu stanowi potwierdzenie, iż najemca dokonał odbioru pojazdu nie zgłaszając zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, wyglądu, wyposażenia, jak również akceptuje warunki najmu.
6.Wydanie nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w umowie najmu, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, które zostaną podpisane przez strony lub upoważnionych przedstawicieli stron.
§ 7 ZAKRES TERYTORIALNY
1.Przemieszczanie wynajętego samochodu poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego udzielonej na wniosek najemcy. Najemca zobowiązany jest podać wynajmującemu informacje ze wskazaniem miejsca i terminu pobytu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wyjazdem.
2.W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 1 wynajmującemu przysługuje prawo do
z wynajmującym również debetową,bądź gotówką.
6.Zwrot kaucji następuje co do zasady w ciągu 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu z zastrzeżeniem ust. 8.
7.Wynajmujący zastrzega sobie możliwość potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez najemcę, w szczególności roszczeń o zapłatę czynszu najmu, opłat dodatkowych, kar umownych, jak również opłat z tytułu bezumownego korzystania z pojazdu, odsetek oraz kosztów dochodzenia wszystkich wymienionych powyżej należności, w tym kosztów i opłat sądowych. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.
8.W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat i kar umownych oraz roszczeń wynikających z niniejszego regulaminu, kaucja pozostaje do dyspozycji wynajmującego do dnia ostatecznego wyliczenia tych należności i od tego dnia biegnie termin 30 dni na zwrot kaucji albo jej różnicy.
§ 9 ZAKOŃCZENIE UMOWY NAJMU
1.Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w stanie niepogorszonym, w miejscu i czasie ustalonym w tej umowie.
2.Zwrot samochodu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony lub upoważnionych przedstawicieli stron.
3.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przekazania najemcy zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu również po jego zwrocie jeżeli wady pojazdu będące wynikiem działania najemcy dostrzeżone zostaną później niż w momencie zwrotu pojazdu (w szczególności, gdy ujawnią się one dopiero po umyciu pojazdu lub w wyniku jego dalszej eksploatacji).
4.Zwrot samochodu w innym miejscu niż uzgodnione w umowie najmu jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu z wynajmującym za dodatkową opłatą.
5.Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody wynajmującego, ponosi najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego najemca ponosi koszt holowania samochodu.
6.Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał.
7.Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 12 godzin) w przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli tego nie uczyni pojazd zostanie odebrany na koszt najemcy.
§ 10 PRZEDŁUŻENIE NAJMU POJAZDU
Przedłużenie najmu możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą wynajmującego. Chęć przedłużenia wynajmu należy zgłosić najpóźniej 12 godzin przed upływem okresu wynajmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia wynajmu.
§11 USZKODZENIE, UTRATA, AWARIA TECHNICZNA, KRADZIEŻ POJAZDU
rozwiązania umowy natychmiastowym.
§ 8 CZYNSZ I KAUCJA
ze skutkiem
1.Czynsz za najem naliczany jest z góry za pełną dobę w wysokości wskazanej w umowie najmu, chyba, że umowa najmu stanowi inaczej. 2.Dopuszczalne jest opóźnienie w zwrocie pojazdu do 59 minut bez naliczania dodatkowych kosztów. W przypadku przedłużenia najmu powyżej 59 minut zostanie naliczony czynsz najmu za całą dobę najmu. 3.W przypadku braku terminowej zapłaty za 2 okresy płatności, wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu pojazdu. 4.W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynajmującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez najemcę, najemca udzieli wynajmującego zabezpieczenia. Zabezpieczenie przyjmuje postać kaucji zabezpieczającej w wysokości wskazanej w umowie najmu.
5.Zabezpieczenie zostanie złożone wynajmującemu najpóźniej w chwili zawarcia umowy i pobierane jest poprzez kartę kredytową, a w indywidualnych przypadkach, uzgodnionych
1.Najemca ma
wynajmującego
zdarzeniach dotyczących wynajmowanego pojazdu dzwoniąc pod numer +48 511 566 651. 2.W szczególności najemca zobowiązany jest do zawiadomienia wynajmującego w przypadkach:
a.wystąpienia wypadku lub kolizji drogowej, w której uczestniczy pojazd;
b.uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu lub jego elementów, w sposób inny niż w związku z wypadkiem lub kolizją drogową;
c.zagubienia lub utraty pojazdu, kluczyków, dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych lub elementów pojazdu;
d.wszelkich innych zdarzeń mogących skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń, w którym jest ubezpieczony pojazd, obowiązku wypłaty odszkodowania; e.ujawnienia wad lub awarii pojazdu lub jego elementów, stwierdzonych w okresie pomiędzy wydaniem, a zwrotem przedmiotu najmu. 3.Powiadomienie wynajmującego nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia przez najemcę wiadomości o wystąpieniu powyżej wymienionych zdarzeń. Termin ten ulega przedłużeniu w sytuacji,w której najemca będący konsumentem
z udowodnionych i uzasadnionych przesłanek nie jest w stanie uczynić zadość ww. obowiązkowi.
4.W przypadkach określonych w ust. 3 lit. ad
obowiązek
o wszelkich
powiadomić istotnych
powyżej, najemca dokona niezwłocznego zawiadomienia
zaistniałym zdarzeniu.
5.Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
6.W przypadku kradzieży samochodu najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić wynajmującemu kluczyki do samochodu.
§ 12 SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, z przyczyn nieleżących po stronie najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem w miarę możliwości zapewni najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.
§13 OPŁATY DODATKOWE
Najemca jest zobowiązany do uiszczania opłat dodatkowych za:
a.wydanie samochodu poza godzinami pracy biura – opłata za obsługę – 100 zł;
b.zwrot samochodu poza godzinami pracy biura – opłata za obsługę – 100 zł;
c.podstawienie samochodu lub jego odbiór w granicach Gdyni, w zależności od odległości – 50 do 200 zł;
d.zwrot samochodu w innym miejscu niż uzgodnione w umowie po uprzednim uzgodnieniu z wynajmującym, w zależności od odległości – 100 do 20000 zł;
e.wynajęcie nawigacji GPS na Polskę za każdą dobę wynajęcia – 10 zł;
ponadto policji o
2|Strona

f.wynajęcie fotelika dla dziecka od 0-18 kg, za dobę wynajęcia – 20 zł;
g.wynajęcie fotelika dla dziecka od 9-36 kg, za dobę wynajęcia – 20 zł.
h. wynajęcie bagażnika na rowery 50 zł doba §14 KARY UMOWNE
1.Najemca jest zobowiązany do uiszczania kar umownych za:
a.udostępnienie pojazdu osobie nieupoważnionej do kierowania – 2000 zł; b.zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 10.000 zł;
c.zwrot samochodu z niepełnym bakiem (koszt brakującego paliwa wraz z opłatą za uzupełnienie) – 10 zł/za każdy brakujący litr; d.zwrot brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – 200zł; pranie tapicerki 500 zł e.przekroczenie limitu kilometrów –0,50 zł do 2zł za każdy przekroczony kilometr;
f.obciążenie najemcy przez wynajmującego opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu – 100 zł;
g. każdorazowe naruszenie paragrafu 4 ust. 2 pkt od a. do
j. – 2000 zł;
h.palenie tytoniu w samochodzie –2000 zł; i.korzystanie z myjni automatycznej –1000
zł;
j.każdorazowe naruszenie postanowień paragrafu 4 ust. 2 pkt od j. do n. – 2000 zł;
k. każdorazowe nadmierne przekroczenie wynajętym pojazdem prędkości 140 km/h – 2000 zł;
l.nadmierne zużycie opon, powyżej 1 mm miesięcznie – 1000 zł/szt.;
m.uszkodzenie felgi z winy najemcy lub
osoby kierującej pojazdem –od 1000 zł do 10.000 zł /szt.;
n.uszkodzenie opony z winy najemcy lub
osoby kierującej pojazdem – od 1000 zł/szt.; o.brak lub uszkodzenie kluczyka lub pilota do samochodu obciążający najemcę lub osobę kierującą pojazdem – 5000 zł;
p.brak lub uszkodzenie dokumentów samochodu (w tym dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, polisy ubezpieczeniowej) obciążający najemcę lub osobę kierującą pojazdem – 1000 zł/szt.;
q.brak lub uszkodzenie gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, kamizelki odblaskowej obciążający najemcę lub osobę kierującą pojazdem– 150 zł/szt.;
r.brak lub uszkodzenie tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie obciążające najemcę lub osobę kierującą pojazdem –
1000 zł/szt.;
s.bezumowne korzystanie z pojazdu po terminie zwrotu– 300 % stawki dobowej, za każdą rozpoczętą dobę;
t.uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania pojazdu – 500 zł; u.utrata gwarancji na samochód z winy najemcy lub osoby kierującej samochodem –
10.000 zł;
v.niedozwolone przemieszczenie samochodu za granicę – 2000 zł za każdą rozpoczętą dobę; w.holowanie samochodu pozostawionego poza miejscem jego ustalonego zwrotu lub pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego z winy najemcy lub osoby kierującej pojazdem – 20 zł/km;
x.każdorazową konieczność udostępnienia danych kierowcy w związku z nałożonymi mandatami lub grzywnami powstałą z winy najemcy – 200 zł;
y.postój samochodu spowodowany koniecznością likwidacji szkody w wynajętym pojeździe uszkodzonym z winy najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem – 100 % stawki dobowej, za każdą rozpoczętą dobę.
z. użycie pojazdu do z góry powziętego zamiaru dokonania przestępstwa 100.000 zł
2.W przypadku gdy szkoda poniesiona przez wynajmującego przewyższa karę umowną, wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.
§ 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
1.Najemca pokrywa w pełnej wysokości kary, mandaty, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i wszelkie inne powstałe podczas trwania umowy najmu będące wynikiem jego działania lub zaniechania oraz upoważnia wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych najemcy jako osoby dysponującej samochodem w czasie trwania umowy najmu. W przypadku konieczności pokrycia powyższych kosztów przez wynajmującego, wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia najemcy powyższymi kosztami.
2.Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wynajmującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy najmu, gdy wskutek zdarzenia zawinionego przez najemcę, wynajmujący doznał szkody. 3.Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wynajmującego za kradzież samochodu podczas trwania umowy najmu, gdy do zdarzenia doszło wskutek niezachowania przez najemcę należytej staranności lub postanowień niniejszej umowy. 4.W przypadku, gdy pojazd posiada ubezpieczenie AC, wynajmujący z niego skorzysta i ubezpieczenie to pokryje przez najemcę szkodę powstałą z jego winy lub wskutek niezachowania przez najemcę należytej staranności lub postanowień niniejszej umowy- zostaje on zwolniony z odpowiedzialności w zakresie tej szkody. Niezależnie od powyższego odpowiada on jednak za pozostałe szkody powstałe z jego winy lub wskutek niezachowania przez najemcę należytej staranności lub postanowień niniejszej umowy, w szczególności utratę wartości auta czy zniżek za bezszkodową
1.Administratorem danych osobowych jest: prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przypalfrana.pl
2.Wynajmujący informuje, a najemca przyjmuje do wiadomości, że na warunkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, wynajmujący jest uprawniony do przekazywania danych osobowych najemcy oraz danych zarejestrowanych przez GPS pojazdu podmiotom uprawnionym z mocy prawa, w szczególności policji, organom ścigania lub innym uprawnionym organom państwowym, na ich żądanie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak też kancelariom prawnym w zakresie postępowania sądowego związanego z dochodzeniem praw wynikających z niniejszej umowy najmu zawartej z najemcą. 3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Celem jest zawarcie oraz realizacja umowy najmu.
4.Przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer oraz seria dowodu osobistego, numer prawa jazdy (oraz daty ważności tych dokumentów), imiona rodziców, numer PESEL.
5.Najemca oraz każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Najemca oraz każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). W takiej sytuacji Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE najemca oraz każda osoba, której dane dotyczą może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Najemca upoważnia wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową. Jednocześnie najemca oświadcza, że jest osobą upoważnioną do odbioru faktury.
2.Wszystkie wymienione w umowie, regulaminie oraz na stronie
internetowej przypalfrana.pl ceny są cenami netto i należy doliczyć 23% VAT
3.W przypadku rezerwacji auta,, gdy auto to zostało uszkodzone, najemca zobowiązany jest
jazdę na zakup
ubezpieczenia AC.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do
przez
wynajmującego
nieskorzystania z
przypadku, gdy
niezasadne, lub gdy kwota ubezpieczenia nie pokrywa strat wywołanych przez Najemcę 5.Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana najemcy na jego życzenie.
6.Każdorazowo w sytuacji powstania w czasie trwania umowy najmu samochodu z winy najemcy – zobowiązany jest on do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości 200.000zł.
§ 16 KLAUZULA INORMACYJNA RODO
ubezpieczenia AC w uzna za ekonomicznie
3|Strona

do przedstawienia wynajmującemu auta zastępczego podobnej lub niższej klasy .
a. Rezerwacja auta nastąpi tylko i wyłącznie po uiszczeniu kaucji.
b. Rezygnacja zarezerwowanego samochodu może nastąpić wyłącznie do 24 godzin przed umówionym odbiorem pojazdu z potrąceniem 50% stawki czynszu kwoty wynajmu . 4.Jednodniowe wynajmy pojazdów są możliwe tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku..
5.W przypadku najmu weekendowego rozpoczynającego swój bieg w piątek – najem pojazdu nie może być krótszy niż 3 dni (piątek, sobota, niedziela).
6.Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby wynajmującego lub mailowo na adres e-mail: kontakt@przypalfrana.pl. 7.Wynajmujący ma prawo do odpowiedzi na wysłaną reklamacje w ciągu 14 dni.
8.Wszelkie zmiany umowy najmu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu, co nie będzie stanowiło zmiany umowy najmu z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany regulaminu na niekorzyść konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c., nie wiążą go.
9.Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
10.Umowa najmu i regulamin podlegają prawu polskiemu.
11.Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu i niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.
12.Niniejszy dokument stanowi własność wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie w części albo w całości bez pisemnej zgody wynajmującego do celów innych niż związane z zawarciem z wynajmującym umowy najmu pojazdu jest zabronione.
13.Najemca i osoba upoważniona do kierowania pojazdem zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszej umowy najmu i regulaminu.
14.Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy oraz regulaminu, będącego jej integralną częścią oraz, że zrozumiał ich treść i w pełni je akceptuje.
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data : PESEL: Podpis:

    ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ SAMOCHODU

    Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!
    Przepraszamy, wiadomość nie mogła zostać wysłana. Popraw błędy i spróbuj ponownie.