Regulamin wypożyczalni PrzypalFrana

1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich zawierana jest umowa najmu pojazdu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.
2) Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, przy czym w przypadku rozbieżności moc wiążącą ma egzemplarz pozostający u Wynajmującego.
3) Umowa najmu, Regulamin najmu, a także wszystkie wymienione w tej umowie załączniki stanowią jej integralną część.
4) Najemcą pojazdu może zostać:
a)osoba fizyczna legitymująca się dwoma ważnymi dokumentami tożsamości, potwierdzającymi jej obywatelstwo w jednym z krajów Unii Europejskiej,
b)osoba fizyczna legitymująca się ważnym paszportem oraz drugim dokumentem potwierdzającym jej tożsamość,
c)osoba prawna.
5) Kierowcą pojazdu może zostać osoba fizyczna posiadająca ważne prawo jazdy, z odpowiednią kategorią, która ukończyła 21 rok życia i posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów przynajmniej od roku, przy czym wymogi te obowiązują przez cały okres trwania umowy.
6) W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obniżenia lub podniesienia odpowiednio dolnej lub górnej granicy wieku kierowcy wynajmowanego pojazdu.
7) Wynajęty pojazd może być prowadzony jedynie przez osoby do tego upoważnione na podstawie umowy najmu.
8) Zakazuje się Najemcy podnajmowania lub użyczania wynajętego pojazdu osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego zakazu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umową w kwocie 500 PLN za każdy przypadek złamania wymienionego zakazu.
9) Najemca ponosi odpowiedzialność za przedmiot najmu od chwili jego wydania do chwili zwrotu. Udział własny w szkodach komunikacyjnych likwidowanych (w ASO) z polisy ubezpieczeniowej AC wynosi do 3000 złotych netto. W przypadku szkody z OC, pobierana jest opłata w wysokości 500zł netto.
10) Najkrótszy okres najmu pojazdu wynosi 24 godziny. Za przekroczenie czasu trwania najmu do 3 godzin pobierana jest opłata dodatkowa według obowiązującego cennika. Za przekroczenie czasu trwania najmu powyżej 3 godzin naliczana jest opłata jak za kolejne 24 godziny najmu.
11) Pierwszy dzień najmu jest terminem rozliczenia wszelkich kosztów z nim związanych, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą ustalić inny termin oraz formę płatności.
12) Wynajmujący upoważnia Najemcę oraz osoby upoważnione do prowadzenia wynajmowanego pojazdu, do poruszania się nim wyłącznie na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Andory i Szwajcarii, przy czym przed opuszczeniem granic Rzeczpospolitej Polskiej Najemca lub osoba upoważniona do prowadzenia wynajmowanego pojazdu obowiązana jest o tym fakcie poinformować Wynajmującego. W przypadku braku informacji o wyjeździe poza granicę Polski w obrębie Unii Europejskiej Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 1000 zł(jeden tysiąc złotych). W przypadku wyjazdu poza granicę Unii Europejskiej bez zgody wynajmującego, najemca zapłaci wynajmującemu karę umowną w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). W przypadku naruszenia zakazu o wyjeździe poza granicę Unii Europejskiej pojazd zostanie uznany za przywłaszczony, ze wszystkimi skutkami prawnymi z tym związanymi tj. powiadomienie o tym fakcie policji oraz podjęcie działań zmierzających do odbioru samochodu w trybie natychmiastowym. Najemca zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z odbiorem samochodu
13) Umowa zostaje zawarta na czas określony, a jej przedłużenie jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie SMS) najpóźniej 20godzin przed upływem terminu zwrotu. W przypadku dalszego korzystania z przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony karą umową w kwocie 600 zł.
14) Pojazd może odebrać/zwrócić jedynie Najemca lub jedna z osób upoważnionych do jego prowadzenia. Osoba dokonująca odbioru pojazdu powinna posiadać przy sobie ważne prawo jazdy oraz znajdować się w stanie pozwalającym jej na prowadzenie tego pojazdu. W przypadku niedopełnienia w/w wymogów Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
15) Poprzez podpisanie umowy najmu Najemca potwierdza, iż jest mu znany stan techniczny wynajmowanego pojazdu oraz, iż do stanu tego nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
16) Najemca oraz osoby upoważnione do prowadzenia pojazdu zobowiązani są do przestrzegana prawa, w szczególności przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
17) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu spowodowanego naruszeniem punktu 16 niniejszego regulaminu, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód z tym związanych. W razie naruszenia przepisów ruchu drogowego Najemca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych na skutek udzielania informacji o najemcy właściwym służbom (Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, itd.).
18) Najemcy oraz osobom upoważnionym do prowadzenia pojazdu nie wolno:
a)dokonywać żadnych zmian ani napraw bieżących w pojeździe bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego,
b) myć pojazdu na myjniach mechanicznych, czyścić jego wnętrza przy pomocy środków chemicznych,
c) palić tytoniu lub innych środków we wnętrzu pojazdu;
d )przewozić zwierząt.
W przypadku naruszenia powyższych zakazów Najemca poniesie pełną odpowiedzialność za wyrządzoną Wynajmującemu szkodę.
19) W przypadku kradzieży wynajmowanego pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu komplet kluczy i dokumentów pojazdu. W przeciwnym przypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skradziony pojazd, gdyż powyższy fakt stanowi złamanie przepisów Ubezpieczeniowych.
20) Najemca w okresie najmu ma obowiązek dbania o stan techniczny pojazdu, a w szczególności uzupełniania płynów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z codzienną eksploatacją i użytkowaniem pojazdu (np. wymianą żarówek, naprawy ogumienia itp.).
21) Najemca w okresie najmu ma obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów nieobjętych polisą ubezpieczeniową, a w szczególności uiszczania opłat drogowych, opłat obowiązujących w strefie płatnego parkowania, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, kradzieży radia, kołpaków, wkładów lusterek itp., oraz wszelkich zdarzeń nie objętych ubezpieczeniem użyczonego pojazdu.
22) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu podczas kolizji Najemca zobowiązany jest wezwać na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji, aby sporządzić stosowną dokumentację dotyczącą zajścia ( spisaniu wszystkich danych, osoby kierującej tym pojazdem a także nr polisy ubezpieczeniowej, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń ) oraz zawiadomić niezwłocznie Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu.
23) W przypadku odmowy odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń z przyczyn nie dopełnienia obowiązków, odpowiedzialność za poniesione szkody ponosi Najemca.
24) Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w przypadku naruszenia przez Najemcę niniejszego regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie uznane za skuteczne w przypadku jego przesłania smsem na jeden z podanych w umowie przez Najemcę numerów telefonów lub przesłania wymienionego oświadczenia na adres mail wskazany przez Najemcę w umowie. W takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy, zwrotu przedmiotu najmu. W przypadku braku zwrotu pojazdu zostanie on uznany za przywłaszczony, ze wszystkimi skutkami prawnymi z tym związanymi. Nadto, w przypadku niedopełniania przez Najemcę obowiązku zwrotu przedmiotu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo odebrać bezzwłocznie wynajmowany pojazd, a Najemca ma obowiązek zwrócić komplet kluczy i dokumentów pojazdu. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę pojazdu będzie on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z odebraniem pojazdu przez Wynajmującego lub osobę do tego upoważnioną.
25) W przypadku rozwiązania umowy najmu oraz niedokonania przez Najemcę terminowego zwrotu pojazdu, Najemca oraz osoby upoważnione do prowadzenia pojazdu wyrażają zgodę na wejście na ich teren w celu odebrania przedmiotu umowy najmu. Nadto, Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z odebraniem pojazdu przez Wynajmującego lub osobę do tego upoważnioną.
26) Wynajmujący informuje najemcę, że samochód posiada system do śledzenia trasy wypożyczonego pojazdu.
27) W przypadku nieterminowego uregulowania opłat, Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki maksymalne (czterokrotność stopy kredytu lombardowego w NBP) od należnej sumy. Niezależnie od naliczonych odsetek Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty.
28) Najemca lub osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu zobowiązuje się zwrócić wynajmowany pojazd w terminie określonym w umowie, w miejscu ustalonym z Wynajmującym, po uprzednim kontakcie telefonicznym na przynajmniej 1 godzinę przed planowanym zwrotem. Pojazd powinien znajdować się w stanie niepogorszonym.
29) Każda zmiana umowy najmu wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
30) W sporach nieuregulowanych umową najmu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
31) Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego
32) W celu dokonania rezerwacji samochodu wymagana jest wpłata zadatku.
33) Wypożyczalnia PrzypalFrana nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojazdach.

W PRZYPADKU ZWRÓCENIA POJAZDU PRZED KOŃCEM TERMINU NAJMU, WPŁACONA KWOTA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Dodatkowe opłaty, które wynajmujący może naliczyć: 
• Odświeżanie samochodu po paleniu tytoniu 200zł
• Mycie samochodu osobowego / busa 50zł / 80zł
• Przedłużenie najmu bez powiadomienia wypożyczalni PrzypalFrana 600zł
• Zwrócenie samochodu bez dowodu rejestracyjnego / polisy OC 500zł
• Opłata za uszkodzenie kluczyka wg. cennika serwisu
• Zgubienie kluczyka lub pilota wg cennika serwisu
• Opłata za opóźnienie w zwrocie do 3h 100zł
• Wydanie / zwrot po godzinie 18:00 50zł
• Wydanie / zwrot po godzinie 22:00 przed 8:00 80zł
• Wydanie / zwrot w dni wolne od pracy 50zł
• Usługa tankowania 20zł
• Wskazanie sprawcy wykroczenia 75zł
• Pranie tapicerki 250zł

Wszystkie podane w Regulaminie kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć 23 % VAT.

Pobierz: